กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.พ. -12 มี.ค. 2561 รวม 20 อัตรา

“กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.พ. -12 มี.ค. 2561 รวม 20 อัตรา

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมธนารักษ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน  15 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1.  ชื่อกลุ่มงานและตำแหน่ง

ลำดับ

ตำแหน่ง

กลุ่มงาน

วุฒิ

อัตรา

1

สถาปนิก

บริหารทั่วไป

ปริญญาตรี

1

2

นักประชาสัมพันธ์

บริหารทั่วไป

ปริญญาตรี

1

3

นักวิชาการคลัง

บริหารทั่วไป

ปริญญาตรี

1

4

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

บริหารทั่วไป

ปริญญาตรี

1

5

พนักงานนำชม

บริหารทั่วไป

ปริญญาตรี

1

6

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

บริหารทั่วไป

ปริญญาตรี

1

7

เจ้าพนักงานธุรการ

บริการ

ปวส.

2

8

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

บริการ

ปวส.

1

9

เจ้าพนักงานดูเงิน

เทคนิค

ปวส.

2

10

นายช่างโยธา

เทคนิค

ปวส.

1

11

นายช่างเครื่องกล

เทคนิค

ปวส.

1

12

พนักงานสำรวจข้อมูล

บริการ

ปวช.

2

13

พนักงานบริการ (รับเฉพาะเพศชาย)

บริการ

ปวช.

1

14

เจ้าพนักงานธุรการ

บริการ

ม.3

1

15

ช่างทอง

บริการ

ม.3

3

รวม

20

ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิก
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกำหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมหลัก รวมทั้งการออกแบบวางผังเมืองประเภทต่างๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง
2. จัดทำแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก จัดทำงบประมาณ ราคาก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยของหน่วยงานและให้ได้สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคารชุมชนและเมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
4. ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูล จัดทำคู่มือ เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก
6. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
7. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
8. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
9. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาชี้แจง และแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
10. จัดเก็บข้อมูล และสถิติเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม และ/หรือ งานอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ
11. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทำโดยเอกชนหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
12. ให้ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
2. สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูล ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล
4. จัดทำเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
5. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6. ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา และการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบเศรษฐกิจ
2. จัดทำรายงานการเงิน การคลัง เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชานำไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักในด้านการเงินการคลังเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. รวบรวม ศึกษา ติดตามแผนการบริหารจัดการ การเคลื่อนไหวเหรียญกษาปณ์ในระบบเศรษฐกิจ เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการวางแผนการบริหารจัดการ
5. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
8. สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง หรือจัดทำ ฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดให้เช่า และการจัดทำสัญญาต่างตอบแทน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุและการดำเนินการจัดเช่าต่างๆ การจัดให้เช่า การต่ออายุ สัญญาเช่า การโอนสิทธิการเช่า การสืบสิทธิการเช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า เพื่อควบคุมดูแลรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ และเพื่อลดปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
3. ดำเนินการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ในที่เช่า รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอนุญาตให้ผู้เช่านำสิทธิการเช่าอาคารไปผูกพันเงินกู้ เพื่อให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ จัดทำรับ – จำหน่ายรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุ และนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องกับความเป็นจริงและเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงาน
4. บำรุง ดูแลรักษาที่ราชพัสดุ และจัดทำแผนโครงการพัฒนาปรับปรุงที่ราชพัสดุ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และเป็นแนวทางในการบริหารการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ เรื่องร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งกรณีต่างๆ เพื่อหาข้อยุติปัญหา ให้เกิดความเป็นธรรม และไม่ให้รัฐสูญเสียผลประโยชน์
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานนำชม
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทางการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทางการจัดการท่องเที่ยว) หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทางการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทางการจัดการท่องเที่ยว) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. นำชมการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในพิพิธภัณฑ์แก่ผู้ชมชาวไทยและชาวต่างประเทศ
2. เก็บสถิติผู้เข้าชมการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าชมการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ของผู้เข้าชมชาวไทยและชาวต่างประเทศ
4. ดูแลความเรียบร้อยของผู้เข้าชมการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติในการเข้าชมการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
5. ดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ และระบบการจัดแสดงตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องจัดแสดงทรัพย์สิน
6. ให้คำแนะนำข้อมูลหรือตอบคำถามเกี่ยวกับการเข้าชมและการจัดแสดงทรัพย์สินในพิพิธภัณฑ์ แก่ผู้ที่สนใจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
7. ประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อช่วยวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
2. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงและเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์
4. การติดตาม ประเมินผล วัดผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องตรวจทานหนังสือ
2. การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สิน ของทางราชการ
3. การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษา เอกสารสำคัญของทางราชการ
4. การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมหรือการจดบันทึกรายงานการประชุม
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานดูเงิน
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินงานด้านจ่าย – รับแลกเหรียญกษาปณ์ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร พาณิชย์ และประชาชนเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
2. ตรวจพิสูจน์ นับ คัดเหรียญกษาปณ์ปลอมแปลง เพื่อให้การดำเนินการรับจ่ายเหรียญกษาปณ์ เป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
3. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
4. รวบรวม ประเมินผลข้อมูล และจัดทำรายงาน การรับแลก – จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
2. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
6. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ ข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติ
7. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
8. ตรวจแบบแปลนอาคาร ตรวจสภาพอาคาร วางผัง ปักผัง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น หรือสาขาวิชาช่างยนต์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การผลิตเฟืองขอบเหรียญหมุนเวียน 25 สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท 2 บาท 5 บาท 10 บาท
2. การผลิตอะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
3. การผลิตตัวตัด Die & Punch (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
4. การผลิตอุปกรณ์ Dieset การตัดเหรียญตัวเปล่า การตัดดวงตรา การผลิตจานขอบเหรียญ การเขียนแบบ (AutoCAD) อะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
5. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องเพื่อลดต้นทุนการผลิต
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสำรวจข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การรับ – ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภทเอกสาร
2. การตรวจสอบคัดลอกข้อมูลแผนที่ ข้อมูลที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
3. การจัดเตรียมข้อมูลสถิติเพื่อการประเมินราคาทรัพย์สิน
4. การพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง และแบบฟอร์มต่างๆ ตามที่กำหนด
5. การรับ – ส่ง และการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแผนที่ด้วยระบบดิจิตอล การจัดทำทะเบียนคุมปริมาณการบันทึกข้อมูลควบคุมการตรวจนับ
6. การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและเอกสารในการประเมินราคาทรัพย์สิน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องตรวจทานหนังสือ
2. การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ
3. การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษา เอกสารสำคัญของทางราชการ
4. การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมหรือการจดบันทึกรายงานการประชุม
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างทอง
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การปาดเงา การตัดเพชรสร่ง การแกะพื้น การฝังเพชร การแกะลวดลายหรือตัวอักษรบนพื้นผิว ชิ้นงานโลหะประเภททองคำ เงิน และทองแดง
2. การประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมาย ตอบแทน การหล่อแบบทองแดง เครื่องราช อิสริยาภรณ์ และของสั่งจ้าง
3. การปฏิบัติงานรมดำพ่นทราย ขัดเงา เหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้าง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ (รับเฉพาะเพศชาย)
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันดูแลทรัพย์สิน มีค่าของแผ่นดิน และทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งในและนอกเวลาราชการ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชน รวมทั้งรถยนต์ที่มาติดต่อราชการที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการขนย้ายทรัพย์สินและเงินรายได้
5. ปฏิบัติงานเปิด – ปิดระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ภายในห้องควบคุมตามที่กำหนด เฝ้าตรวจสอบเหตุการณ์ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย และคอยระงับเหตุเมื่อมีการแจ้งเหตุจากระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติภายในห้องควบคุม ทั้งในและนอกเวลาราชการ
6. อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลที่มาติดต่อราชการ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา  9.00 – 11.30 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30- 15.30 น.

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ  1.5x 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
  2. สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcript of  Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 12 มีนาคม 2561 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวไม่ยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบบสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได้
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ได้ทำการ (ถ้ามี เฉพาะเพศหญิง) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  5. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือสำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรชั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ และสำเนาหลักฐานการสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครจัดทำสำเนาหลักฐานทุกฉบับโดยใช้กระดาษ A4 เขียนรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับ พร้อมทั้งจัดเรียงลำดับเอกสารตามข้อ   2-5  ให้เรียบร้อย

ตำแหน่ง: สถาปนิก,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคลัง,เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,พนักงานนำชม,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานดูเงิน,นายช่างเครื่องกล,นายช่างโยธา,พนักงานสำรวจข้อมูล,พนักงานบริการ,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างทอง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.ทุกสาขา
*,ปวส.ทุกสาขา
*,ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมธนารักษ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมธนารักษ์

Scroll to Top