กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.พ. -14 มี.ค. 2561

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.พ. -14 มี.ค. 2561

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางโฆษณา ทางประชาสัมพันธ์ ทางเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือ ทางวิทยุกระจายเสียง – โทรทัศน์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
1. การจัดทำและวางแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์
2. สรุปข่าวประจำวัน บทความและเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
3. ตรวจและติดตามข่าวจากสื่อมวลชนก่อนนำเสนอผู้บริหาร
4. ช่วยจัดทำเอกสารแถลงข่าว เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ
5. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ และความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
2. การวางแผน – โครงการประชาสัมพันธ์ 3. การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ และช่องทางต่าง ๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายศิลป์

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ หรือสาขาวิชามัลติมีเดีย กราฟิกดีไซน์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
1. จัดทำต้นฉบับงานศิลป์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ในโอกาสต่าง ๆ
2. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับ พนักงานราชการ และความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
2. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ และความสามารถด้านการทำคอมพิวเตอร์กราฟิก และคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ผ่านโปรแกรม Adobe (Photoshop, Illustrator and Indesign)
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานโทรศัพท์

อัตราเงินเดือน : 13,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
1. การรับ – โอนสายโทรศัพท์ทั้งจากภายในหน่วยงาน และจากบุคคลภายนอก
2. ตอบข้อซักถามและใช้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ และความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง 2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการรับโทรศัพท์ การประสานงาน การให้บริการที่ดี การบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์เบื้องต้น การสนทนาทางโทรศัพท์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกข้อความ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการรับโทรศัพท์ ความรู้ด้านหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
3. ทดสอบทักษะการให้บริการ การติดต่อสื่อสาร ทดสอบ การรับ การโต้ตอบ การโอนสายโทรศัพท์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหาร ทรัพยากรบุคคล ชั้น 6  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พระรามที่ 6  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า  09.00- 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00- 16.30 น. ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์

 

 

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์,พนักงานฝ่ายศิลป์,พนักงานโทรศัพท์
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา
*,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการคลัง

Scroll to Top