สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-8 มี.ค. 2561 รวม 81 อัตรา

“สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-8 มี.ค. 2561 รวม 81 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์พระสงฆ์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภท พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

( 1)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ข)

ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

อัตราค่า  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  15,960 บาท


(2) กลุ่ม วิชาชีพเฉพาะ (ค)

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง หนึ่งอัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


(3) กลุ่ม บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์


(4) กลุ่ม บริหารงานทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง  4 อัตรา

ค่าตอบแทนบริหารทั่วไป เดือนละ 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


(5) กลุ่ม บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์


(6) กลุ่ม บริหาร ทั่วไป

ชื่อ ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตรา ว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน   เดือน ละ 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


(7) กลุ่มบริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เราว่างสองอัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม บริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการ
 2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(8) กลุ่มเทคนิค

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

อัตราว่าง 2 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 12,240 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ2  ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญได้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

(9) กลุ่ม เทคนิค

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง 7 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ปวส.) ทุกสาขา


(10) กลุ่ม   เทคนิค

ชื่อ ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตรา ว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาการเงินสาขาการบัญชีสาขาการเงินและบัญชี


(11) กลุ่ม   เทคนิค

ชื่อ ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษา

อัตรา ว่าง 2 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


(12) กลุ่ม บริการ

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง12 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 8300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่และเกิดปฎิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีเว้นวรรคและผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีต่อจากมัธยมศึกษาสายสามัญหรือ
 3. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

(13) กลุ่ม บริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง 31 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 7590 บาท (ม.6) / เดือนละ 8300 บาท (วุฒิ ปวช.)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือตอนปลายสายสามัญ
 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

(14) กลุ่มบริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน  8, 300 บาท (วุฒิ ปวช.)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณนวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

( 15)  กลุ่ม บริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราว่าง  1 อัตรา

ค่าตอบแทน  7, 590 บาท (วุฒิ ม.6)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิบัตร ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ


(16)  กลุ่ม บริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

อัตราว่าง 6 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ  7, 590 บาท (วุฒิ ม.6) บรรทัดใหม่ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ


(17) กลุ่ม บริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

อัตราว่าง 4 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 7, 190 บาท (กำหนดวุฒิ)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ไม่จำกัด วุฒิ)


(18)  กลุ่ม บริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ

(พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา, ประจำหอผู้ป่วย 1 อัตรา, งานอาคารและสถานที่ 1 อัตรา)

อัตราว่าง  3 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท (วุฒิ ม.3,ม.6)

เดือนละ 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือ
 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือตอนปลายสายสามัญหรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

(19)  กลุ่ม บริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค (เพศหญิง)

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน

เดือนละ 7,590 บาท (วุฒิ ม.3,ม.6)

เดือนละ 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายรหรือตอนปลายสายสามัญ
 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

การรับสมัคร

วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น  21  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ –  8 มีนาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา  8:30- 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา  13.00- 16.00 น.)

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

( 1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 3×4 cm หรือขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน 3 รูป

( 2)   สำเนาประกาศนียบัตร  สำเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

( 3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญแสดงการผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

(5) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 ( พ. ศ. 2535)  จำนวน 1 ฉบับ (ของสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น)

(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับตำแหน่งใดที่กำหนดให้ใช้ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษา,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานธุรการ,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานบริการ,พนักงานบัตรรายงานโรค
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 81
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Scroll to Top