SME BANK ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 มี.ค. 2561

“SME BANK ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 มี.ค. 2561

SME BANK ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมผู้ประกอบการ

ลักษณะงาน

 • ออกพื้นที่พบลูกค้า SMEs กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการทำธุรกิจ
 • เสนอสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารขอสินเชื่อของลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • ดำเนินการและอำนวยสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ขับรถยนต์ได้ และรู้เส้นทางในพื้นที่
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธนาคาร หรือสามารถใช้สื่อ Social Media ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
 • มีทักษะการประสานงานที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อปฏิบัติงานสาขาทั่วประเทศ

รายละเอียดตำแหน่ง

ให้บริการลูกค้าธนาคาร ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของสาขา หาลูกค้ารายใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ ตรวจเยี่ยมกิจการ และสรุปความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้น พร้อมกำหนดวงเงินสินเชื่อ และเงื่อนการใช้วงเงินและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
 2. การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้
 4. มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี 5. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อ หรืองานด้านการตลาดของสาขา
 6. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ รวมทั้งระเบียบคำสั่ง และวิธีปฏิบัติงานของธนาคารเป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารค่าใช้จ่ายและการขนส่ง

รายละเอียดตำแหน่ง

มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทั้งหมดของธนาคาร งานบริหารส่วนกลาง การให้บริการรับ – ส่งเอกสาร พัสุดทั้งภายในและภายนอกธนาคาร รวมถึงการขนส่งต่าง ๆ เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้
 4. มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
 5. ความซื่อสัตย์ มีวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารและความปลอดภัย

รายละเอียดตำแหน่ง

กำหนดสิทธิการใช้งาน (User ID) และกำหนดตั้งค่าอุปกรณ์รักษาความมั่นคงของระบบสารสนเทศรวมถึงกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสาร
 4. สามารถถ่ายทอดความรู้หรืออบรมด้านความปลอดภัยสารสนเทศได้
 5. มีทักษะในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 6. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ ชอบการเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
 7. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมผู้ประกอบการ,เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารค่าใช้จ่ายและการขนส่ง,เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารและความปลอดภัย
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน SME BANK ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ SME BANK ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : SME

Scroll to Top