องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 มี.ค. 2561

“องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 มี.ค. 2561

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานสัญญาจ้าง โดยมี รายละเอียด

 1. ตำแหน่งที่จะได้รับ รวม  4 อัตรา
 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
  พนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่รีดนม จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานณแผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และเงื่อนไขการจ้าง

 • อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ  9,040 บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติคณะรัฐรัฐมนตรีระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น )วงเล็บเปิ (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 10,540 บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
 • เงื่อนไขการจ้าง เมื่อครบสัญญาจ้าง 3 ปีการประเมินผลการปฏิบัติงานได้รับการต่อสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 3 ปี  แต่ทั้งนี้ไม่ถือเป็นเงื่อนไขผูกพันสำหรับการรับสมัครตามประกาศนี้
 1. คุณสมบัติของผู้สมัครทุกตำแหน่ง
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
 3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร)
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
 6. ไม่เคยถูกไล่ออก เปิดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
 7. ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง
 8. สามารถทำงานให้แก่ อ.ส.ค. ได้เต็มเวลา
 9. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 10. ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 11. ต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 12. สามารถจัดหาที่พักได้เอง
 13. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว ใช้วุฒิเทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อสมัครคัดเลือกผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิ ที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ ตั้งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
 1. วิธีการสมัคร

4.1 เปิดรับสมัครทาง Internet  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 561 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

 1. การประกาศรายชื่อ วัน  เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน

อสค.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากผู้สมัครที่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  พร้อมทั้งรายละเอียดกำหนดการสอบ วัน  และห้องสอบของแต่ละตำแหน่งให้ทราบภายในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561  ทางเว็บไซต์

 1.  เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน

8.1  หลักฐานการชำระเงินค่าดำเนินการสมัครสอบตามข้อ 6

8.2  บัตรประจำตัวสอบ

8.3  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายเจ้าของบัตร ห้างไม่นำหลักฐานทั้ง 3 ข้อ มาให้ครบถ้วนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 1.  การสอบคัดเลือก วิธีการสอบคัดเลือกมี 2 ภาค

9.1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิชาที่ 1  ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วิชาที่ 2  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

9.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) วิธีการสอบสัมภาษณ์ จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ในด้านต่างๆ เช่นความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่วงที วาจา ทัศนคติ อารมณ์ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานครั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

ทั้งนี้  กำหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อเป็นผู้สอบผ่านจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตำแหน่ง: พนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่รีดนม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 9,040-10,540
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

Scroll to Top