ก.พ.ปีหน้ายกเลิกการสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษ

“ก.พ.ปีหน้ายกเลิกการสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษ

สอบภาค ก. ก.พ. 2561 ครั้งสุดท้ายกับการสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษ

หลังจากสำนักงาน ก.พ. ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. ได้สอบแก้ตัวเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ปีนี้เป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2556 แต่หลังจากนี้ นั่นก็คือปี 2562 เป็นต้นไป ผู้ที่สมัครสอบภาค ก. ก.พ. ไม่ว่าจะระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

ไม่มีสิทธิ์สอบแก้ตัวกรณีที่ สอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์อีกต่อไปแล้ว

 

ตามหนังสือ ที่ นร  1004/ว 3  ลงวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ยกเลิก ความในข้อ 6 ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน  และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ซึ่งจากหนังสือ ที่ นร  1004/ว   17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ข้อ 6 มีเนื้อหา ดังนี้

6. ในช่วงระยะเวลาแรกของการดำเนินการจัดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถหลักเกณฑ์นี้ หากผู้ที่สอบผ่านเฉพาะวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย ตาม 2.4.1 แต่ไม่ผ่านาวิชาภาษาอังกฤษ ตาม 2.4.2 ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งเดียวกัน ให้ผู้นั้นสามารถเข้าสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งครั้ง โดยให้สำนักงาน ก.พ. จัดให้มีการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้ที่สอบที่ได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ จนกว่า ก.ฑ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ผู้สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษสอบผ่าน ให้เลขาธิการ ก.พ. ดำเนินการตาม 2.13 ต่อไป

ในกรณีที่ผู้สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษสอบไม่ผ่านา ผู้สอบจะมีสิทธิสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งถัดไปได้ ต่อเมื่อมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 150 วัน หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ผู้ที่ได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษแล้ว แต่ไม่ได้เข้าสอบ ให้มี ผลเช่นเดียวกับกรณีตามวรรคสาม

ค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษอังกฤษ ให้ใช้อัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

 

รายละเอียดยกเลิกด้านล่าง

หนังสือ ที่ นร  1004/ว 3  ลงวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.  ที่ นร  1004/ว   17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ให้การสรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่วนราชการบรรจุบุคคลได้ตรงตามความต้องการภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ. ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือที่อ้างถึง ดังนี้

  1. ยกเลิกความในข้อ 6 ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน  และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ของหนังสือที่อ้างถึง
  2. การแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้มีผลบังคับสำหรับการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปทั้งนี้ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร 02 547 1901,  0 2547 1943

โทรสาร 0 2547 1954

ตำแหน่ง: ปีหน้ายกเลิกการสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน ก.พ. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ก.พ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ก.พ.

Scroll to Top