กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ก.พ. 2561

“กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ก.พ. 2561

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ  กรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่  18 ( สุพรรณบุรี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 ( สุพรรณบุรี) พื้นที่อื่นๆ ตามความจำเป็น จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงาน ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน หรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

 1. ด้านการปฏิบัติการ
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เพื่อควบคุมการจัดการงานด้านธุรการ งานการเจ้าหน้าที่เบื้องต้น งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
 2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล   งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
 3. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
 4. จัดเตรียมการประชุม  บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารงานการประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและการที่ได้รับมอบหมาย
 1. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

 1. การประสานงาน
 1. ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน ให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ด้านการบริการ

ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ  เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18( สุพรรณบุรี)

ค่าตอบแทน  18000 บาท

การสมัครสอบ

วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 ( สุพรรณ) เลขที่ 260  หมู่ 6  ต.สนามชัย อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035 440 386  ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา  8.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทางหลวงชนบท :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทางหลวงชนบท คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมทางหลวงชนบท

Scroll to Top