กระทรวงแรงงาน รวม 7,000 อัตรารัฐ-เอกชนจ้างงานนศ.7,000อัตราช่วงปิดเทอม,จบภารกิจได้วุฒิบัตร

“กระทรวงแรงงาน รวม 7,000 อัตรารัฐ-เอกชนจ้างงานนศ.7,000อัตราช่วงปิดเทอม,จบภารกิจได้วุฒิบัตร

กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมหารือร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียนเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปีจ ะอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นผลดีต่อเด็กครอบครัวและสังคมนั้น

 
กระทรวงแรงงานได้จัดโครงการ“ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน”ขึ้น มีเป้าหมายจัดหางานให้เด็กนักเรียน นักศึกษาทำในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน 20,000 คน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 4ภูมิภาค เช่น ปทุมธานี นนทบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ ชลบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง ฝึกความอดทน ปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างวินัยในตนเอง ทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย

นอกจากนี้ยังมีรายได้ระหว่างเรียนจากการประกอบอาชีพที่เหมาะสม เป็นการเพิ่มรายได้ให้ตนเอง ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองรวมทั้งได้เห็นคุณค่าของเงิน อันจะเป็นแนวทางในการเรียนรู้โลกแห่งอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการหางานทำเมื่อจบการศึกษาต่อไป

โดยจะเป็นการทำงานในรูปแบบ“ประชารัฐ”บูรณาการร่วมกันระหว่างภาคเอกชน กระทรวงแรงงานและสถานศึกษา กล่าวคือ กรมการจัดหางานจะประสานสถานประกอบการในการหาตำแหน่งงาน จัดนัดพบแรงงาน สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ สถานศึกษา ครูแนะแนว และภาคีผู้ปกครอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์จะพึงได้รับตามกฎหมาย

มีเงื่อนไขว่านักเรียน นักศึกษาจะทำงานได้ต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป โดยหากทำงานในหน่วยงานราชการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า7ชั่วโมงต่อวัน ไม่รวมเวลาหยุดพัก จะมีค่าตอบแทนไม่เกินวันละ300บาท หากปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงครึ่งต่อวัน ค่าตอบแทนไม่เกิน150บาท

กรณีทำงานในสถานประกอบการภาคเอกชน กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ40บาท ชั่วโมงการทำงานแบ่งเป็น2ช่วง ได้แก่ ช่วงที่1ในช่วงเปิดภาคเรียนปกติ ทำงานได้ไม่เกินวันละ4ชั่วโมง วันหยุดเรียน วันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เกิน6ชั่วโมงต่อวัน

ช่วงที่2ช่วงปิดภาคเรียนทำงานได้ไม่เกินวันละ7ชั่วโมง และไม่เกิน36ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ห้ามทำงานในสถานที่เล่นการพนัน โรงฆ่าสัตว์ สถานเต้นรำ ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ เป็นต้น งานที่ทำได้เป็นงานขายสินค้า งานร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า งานบริการในร้านสะดวกซื้อ งานคลังสินค้า และงานวิจัยตลาด เป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย

การสานพลังประชารัฐมีการหารือร่วมกับผู้แทนภาครัฐจากสถานศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนพณิชยการจำนงค์ และภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้แทนกระทรวงแรงงานคือ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนภาคเอกชนได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการโรงแรม สมาคมการค้าปลีก บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัด บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทโออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มสยามพิวรรธน์ (ศูนย์การค้าสยามฯ)บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

รมว.แรงงาน กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ประสานกับนายจ้าง/สถานประกอบการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศแล้วกว่า400แห่ง มีตำแหน่งงานรองรับในเบื้องต้นกว่า7,000อัตรา เป็นกรุงเทพฯ กว่า1,700อัตรา ต่างจังหวัดกว่า6,000อัตรา อัตรา เช่น ตำแหน่งงานว่าง เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัดพนักงานบริการ พนักงานต้อนรับ พนักงานจัดเรียงสินค้า แคชเชียร์ พนักงานเสริฟ์ พนักงานแนะนำสินค้า พนักงานคีย์ข้อมูล เป็นต้น

ทั้งนี้ กำหนดเริ่มดำเนินการวันที่ 8 มีนาคม 2561 นักเรียน นักศึกษาจะเริ่มทำงานวันที่ 9 มีนาคม 2561และเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานจะได้รับวุฒิบัตรพร้อมกับคู่มือในการปฏิบัติงาน ส่วนสถานประกอบการจะมีคู่มือว่าจะดูแลเด็กอย่างไรในการทำงานอีกด้วย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือ โทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506

ตำแหน่ง: รัฐ-เอกชนจ้างงานนศ.7,000อัตราช่วงปิดเทอม,จบภารกิจได้วุฒิบัตร
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 7,000
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กระทรวงแรงงาน :ตนเอง  
แหล่งที่มา: คมชัดลึก

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงแรงงาน

Scroll to Top