กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-19 ก.พ. 2561 รวม 8 อัตรา

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-19 ก.พ. 2561 รวม 8 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติงาน (ด้านเศรษฐกิจ)

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง ที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานที่กลุ่มงบประมาณและบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองคลัง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทางการเงิน ทางการบัญชี หรือทางการเงินและบัญชี
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.  (ภาค ก. ก.พ.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฎิบัติงานด้านวิชาการภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านการปฏิบัติการ
  1. จัดทำของงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งติดตามเร่งรัดการตั้งงบประมาณ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  2. จัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนและจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัด การประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ
  3. จัดทำประมาณการรายรับ รายจ่าย รายงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนใน CFO
  4. ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินและการโอนเงินเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนทางส่วนกลางและตรวจสอบใบสำคัญจ่ายจากรายงานบัญชีของท่าอากาศยานต่างๆ
  5. วิเคราะห์รายการและจัดทำบัญชีเงินทุนหมุนเวียนของส่วนกลางและท่าอากาศยานในระบบ GFMIS และจัดทำทะเบียนต่างๆ
  6. ปรับปรุงบัญชีและประมูลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และจัดทำรายละเอียดค่าเสื่อมราคาประจำปีของสินทรัพย์เงินทุนหมุนเวียนและนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS
  7. จัดทำรายงานการเงินประจำปีและวิเคราะห์งบการเงินประจำปีของเงินทุนหมุนเวียน
  8. จะทำไรงานรับและใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของเงินทุนหมุนเวียน
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
  1. ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินการงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
  1. ฝึกอบรมให้คำปรึกษาเสนอแนะวิธีการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. ให้คำแนะนำต่อปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ตนมีความรับผิดชอบในเบื้องต้นแกมีงานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์

หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนคะแนนเต็ม 200 คะแนน ดังนี้

องค์ประกอบที่หนึ่ง 160 คะแนน

 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากฟังลังเค้ารังคำว่าฟัง
 3. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
 5. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 6. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง

องค์ประกอบที่ 2 (40 คะแนน)

 1. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการติดต่อสื่อสาร
 2. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางด้านโปรแกรม Office

 


2. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการขนส่ง) 

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง ที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก 7 อัตรา บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุส่วนภูมิภาค โดยปฏิบัติงานที่

 1. ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 1 อัตรา
 2. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 3. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
 4. ท่าอากาศยานปาย จำนวน 1 อัตรา
 5. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 อัตรา
 6. ท่าอากาศยานระนอง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทางการจัดการท่าอากาศยาน ทางการจัดการบิน ทางการบริหารการบิน หรือทางการจัดการธุรกิจการบิน
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฎิบัติงานด้านวิชาการขนส่งภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ศึกษาวิเคราะห์พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งทางอากาศเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้

(2) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศเพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดมาตรฐานด้านการขนส่งและคมนาคม

(3) สอบสวนข้อเท็จจริงวินิจฉัยพร้อมสรุปและเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับความผิดและบทกำหนดโทษผู้กระทำผิดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

(4) วิเคราะห์วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงานโครงการในการพัฒนาการขนส่งและคมนาคมทางอากาศทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิคเพื่อให้ได้งานแผนงานโครงการในการพัฒนาระบบการขนส่ง

(5) ควบคุม กำกับ ดูแลและการขนส่งทางอากาศและให้เป็นไปตามกฎหมายอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ

(6) ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางอากาศการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งทากาศตลอดจนการรวบรวมข้อมูลศึกษาข้อเท็จจริงวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุวางแผนการแก้ไขป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางอากาศ

(7) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานในการดำเนินการงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

(1) จัดทำรายงานเผยแพร่งานวิชาการทางด้านขนส่งและคมนาคมเพื่อให้ความรู้ในส่วนของหน่วยงานเป็นการเผยแพร่ความรู้ออกสู่สังคมอย่างกว้างขวางก่อให้เกิดการพัฒนาและมีการต่อยอดความรู้

(2) สอน อบรม และทดสอบทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่งเพื่อการดำเนินงานในท่าอากาศยานและเพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับงานคมนาคมขนส่งทางอากาศ

(3) ติดต่อสื่อสารกับผู้มารับบริการที่ท่าอากาศยานเช่นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นต้น

หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้การสอบข้อเขียนเต็ม 200 ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 (160 คะแนน)

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
 2. พรบ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2552 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติฉบับที่สองพ.ศ. 2554
 4. กฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานพ.ศ. 2450
 5. ข้อบังคับของคณะกรรมการว่าด้วยการเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
 6. แผนรักษาความปลอดภัยทางการบินพลเรือนแห่งชาติประกาศกรมการขนส่งทางอากาศเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปย์หรือวัตถุ และสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าในห้องโดยสารอากาศยานได้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน

องค์ประกอบที่สอง 40 คะแนน

 1. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 2. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางด้านโปรแกรม office

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคสอบสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่งปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,นครศรีธรรมราช,บุรีรัมย์,แม่ฮ่องสอน,ระนอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมท่าอากาศยาน :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมท่าอากาศยาน

Scroll to Top