สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 30 ม.ค. -28 ก.พ. 2561

“สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 30 ม.ค. -28 ก.พ. 2561

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบ

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา

                   คุณสมบัติ

                   (1)  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในทางด้านบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   (2)  อายุ 40 ปีขึ้นไป

                   (3)  มีประสบการณ์การทำงานในงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารเทียบเท่าระดับหัวหน้างานขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

                   (4)  มีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ – การโฆษณา หรือสื่อสารการตลาด

                   (5)  มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

                   (6)  มีความสามารถในการให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน
ในความรับผิดชอบ

                   หน้าที่ความรับผิดชอบ

                   งานด้านการประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่ ร่วมวางแผนการทำงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ บจธ. ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดำเนินการจัดทำข่าวสาร ผลิตสื่อ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการสื่อสารภาพลักษณ์ให้สาธารณะชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ บจธ.

                   งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้แก่ ติดต่อ ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ ร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ ศึกษารายละเอียด เตรียมข้อมูล พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอผู้บริหารเพื่อติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศตามพันธกิจของ บจธ. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ
ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศ ร่วมวางแผนงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของ บจธ. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ บจธ.

                   ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานระดับกองเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ควบคุมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานภายในกองให้เป็นไปตามเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในกอง อนุมัติและ
ลงนามในเอกสารระดับกองที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                    ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของ บจธ. www.labai.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และ บจธ.
จะดำเนินการให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒278-1648 ต่อ 421

                   เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร (บจธ. จะพิจารณาเฉพาะใบสมัคร
ที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามประกาศเท่านั้น)

1.      สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๑ ชุด

2.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ชุด

3.      รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

4.      หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน  (ถ้ามี)

5.      หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)

6.      หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย

7.      ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ (ยื่นภายหลังผ่านการสอบสัมภาษณ์)

                   วิธีการคัดเลือก

                   บจธ. จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ/อัตราเงินเดือนเหมาะสมและเป็นที่สนใจตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด

                   ทั้งนี้ บจธ. จะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.labai.or.th อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบคัดเลือก หากผู้สมัครไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่แจ้ง จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ.

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) :ตนเอง,ไปรษณีย์

ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

Scroll to Top