ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ก.พ. -23 ก.พ. 2561 รวม 5 อัตรา

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ก.พ. -23 ก.พ. 2561 รวม 5 อัตรา

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานระดับ 11 ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล

—————————————————–

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่สูงกว่าระดับ 11 ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานเครือข่ายสื่อสาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 ตำแหน่ง

1.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานระบบปฏิบัติการ และฐานข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง

1.3 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานด้าน Application จ านวน 1 ตำแหน่ง

1.4 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 11 จ านวน 1 ตำแหน่ง

1.5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 11 จ านวน 1 ตำแหน่ง

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงาน เครือข่ายสื่อสารและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารจัดการ ด้านเครือข่ายสื่อสารและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของธนาคาร ตลอดจน งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงาน ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารจัดการด้านระบบปฏิบัติการ ต่าง ๆ ภายในธนาคาร และระบบฐานข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของธนาคาร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.3 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงาน ด้าน Application ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารจัดการด้านระบบงานธุรกิจหลักของ ธนาคาร อาทิ งานสินเชื่อ งานเงินฝาก ระบบงานผลิตภัณฑ์ดิจิตอล ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของ ธนาคาร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.4 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 11 กำหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารจัดการด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ด้านสถาปัตยกรรมเครือข่ายสื่อสาร ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และการวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของธนาคาร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2

2.5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการส านักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 11 กำหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

3.1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานเครือข่ายสื่อสาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3.1.2 มีประสบการณ์ด้านบริหารระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network) ไม่น้อยกว่า 7 ปี

3.1.3 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ COBIT CMMI ISO20000 ITIL ISO27001

3.1.4 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมี คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์

3.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานระบบ ปฏิบัติการและฐานข้อมูล

3.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3.2.2 มีประสบการณ์ด้านระบบปฏิบัติการ UNIX Linux หรือ Windows Server ไม่น้อยกว่า 7 ปี

3.2.3 มีประสบการณ์ด้านการเขียน Shell Script

3.2.4 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ COBIT CMMI ISO20000 ITIL ISO27001

3.2.5 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบ สัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์

3.3 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานด้าน Application 3

3.3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ หรือวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3.3.2 ประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และบริหารระบบสารสนเทศ ในด้าน ผู้วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน และระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า 7 ปี

3.3.3 มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

3.3.4 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ COBIT CMMI ISO20000 ITIL ISO27001

3.3.5 มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับสถาบันการเงิน

3.3.6 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมี คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์

3.4 ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 11

3.4.1 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์ หรือวิศวกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

3.4.2 มีประสบการณ์การท างานด้านใดด้านหนึ่ง รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี ในงาน ดังต่อไปนี้ – งานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ – งานปรับปรุงพัฒนา ออกแบบและก าหนดมาตรฐานระบบเครือข่ายสื่อสาร – งานมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ – งานบริหาร พัฒนา ออกแบบ และก าหนดมาตรฐานระบบรักษาความมั่นคง ปลอดภัย รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการภัยคุกคามและแนวโน้มภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ – งานจัดท าแผนงานด้านไอที และการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ – มีความรู้ในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 3.4.3 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบ สัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์

3.5 ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 11

3.5.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชีการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 4

3.5.2 มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์การท างานด้าน Digital Transformation หรือ Digitization หรือ Digitalization หรือ Project Management ไม่น้อยกว่า 3 ปี

3.5.3 สามารถกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน กระบวนการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวชี้วัด และการประเมินผล

3.5.4 มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ การสื่อสาร การนำเสนอ และการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงความรอบรู้เชิงธุรกิจธนาคาร

3.5.5 มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

3.5.6 มีมนุษยสัมพันธ์ดี และประสานงานกับลูกค้าภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

3.5.7 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบ สัมภาษณ์) หรือมีความสามารถด้านภาษาอื่น เช่น จีน ญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์

4. คุณสมบัติทั่วไป

4.1 เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี

4.2 มีความขยัน อดทน รู้จักพัฒนาตนเอง อัธยาศัยดี มีใจให้บริการ

4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกตรองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

4.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์

4.5 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้ โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบ าบัดรักษา ของทางราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคทั่วไป ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

4.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

4.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

4.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก องค์การของรัฐ หรือสถาบันอื่น

4.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

4.10 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนักงาน หรือผู้ช่วยพนักงานของ ธ.ก.ส.มาก่อน

5. การสมัคร

5.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรง ตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 5

5.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com หรือเว็บไซต์ธนาคาร http://www.irecruitbaac.com โดยให้เลือกสายงานที่สนใจตามต าแหน่งที่ต้องการสมัคร ส่วนผู้ประสงค์ที่มีประวัติในธนาคารแล้ว ให้เปลี่ยนสายงาน ที่สนใจเป็นตำแหน่งที่ต้องการ โดยสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารก าหนดให้มีการรับ สมัครตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่23 กุมภาพันธ์ 2561 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ธกส.

Scroll to Top