สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -21 ก.พ. 2561 รวม 5 อัตรา

“สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -21 ก.พ. 2561 รวม 5 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์ภายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การวางแผน การประสานงาน และการบริหารงานภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1.ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ค้นว้า วิจัยและพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย
2.กำหนดแผนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและประสานงานเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมชีวภาพ
3.ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายทุกชนิดตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้มีความเหมาะสม
4.ร่วมปฏิบัติการตามมาตรห้องปฏิบัติการในการตรวจวืเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาล
5.ร่วมปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตน้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย
6.ร่วมวางแผนโครงการ ดำเนินการ ติดตาม และควบคุมการดำเนินการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
7.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
8.ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) 2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 3.ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย 4.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย 5.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติทางวิทยาศาสตร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเกษตร)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องให้ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1.ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลด้านอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เช่น การทดสอบและขยายาพันธุ์อ้อย การทดสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย และวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นต้น
2.ร่วมดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย และคัดเลือกอ้อยพันธุ์ดี ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานด้านอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.ร่วมปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอ้อยและน้ำตาลทราย
5.ร่วมดำเนินการควบคุมและติดตามการดำเนินการผลการดำเนินการในภาพรวมของการพัฒนา ปรับปรุง และขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
6.ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
7.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
8.ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงและให้รายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
9.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอ้อย วิธีปลูก การปรับปรุงการขยายพันธุ์อ้อย และการปรับปรุงพันธุ์พืช 2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอารักขาพืช 3.ความรู้เกี่ยวกับโรค แมลง และศัตรูอ้อย 4.ความรุ็ความเข้าใจด้านปฐพีวิทยา 5.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 6.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติทางวิทยาศาสตร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Scroll to Top