KP-2169 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สถิติ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2169 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สถิติ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ


*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์  

                –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  


*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิปะโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 
2560 


*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 
8 พ.ศ. 2558                               


*พระราชบัญญัติการเดินอากาศ
 พ.ศ. 2497    

      –แนวข้อสอบพ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   


*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 พ.ศ. 2552  


*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ. 2554 

      –แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

      –แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544   


*
ความรู้ด้าน การเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  

      –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1. 

      –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2.  

      –เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension) 


*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

       -เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์   

       -แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สถิติ