KP-2166 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2166 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ


*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์            


*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 
2547   


*
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิปะโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560 


*
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                               


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.     


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.    


*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  
2540 


*
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ  


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ    


*
การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน  


*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  
1.  


*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 
 2.   


*เจาะข้อสอบ
การอ่านบทความ (Reading Comprehension) 


*
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  


*เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์
  


*เจาะข้อสอบ งานธุรการ