KP-2160 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ออกใหม่ ปี 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2160 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ออกใหม่ ปี 2561

สารบัญ


*
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                                   


*
การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐ                                                                      


*
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    


*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
                                                              


*
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี good governance                                                               


*
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  


*
การจัดการองค์การ                                                                                                  


*
การประสานงาน                                                                                                       


*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546       


*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       


*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  
2540                                            


*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 
1.                                                                        


*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 
2.