KP-2155 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม ออกใหม่ปี 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2155 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ


*
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง หน้าที่ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานประกันสังคม                           


*
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ ของกระทรวงแรงงาน 


*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 
2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                          


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526                                                     


*
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                     


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 
2547 


*เจาะข้อสอบ สังคม การเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานประกันสังคม
 

และกระทรวงแรงงาน                                                                                                


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                                                                                           


*เจาะข้อสอบ งานธุรการ
 


*
ความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 


*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
 


*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2