กทม. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 29 ม.ค. -28 ก.พ. 2561 รวม 5 อัตรา

“กทม. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 29 ม.ค. -28 ก.พ. 2561 รวม 5 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็พนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561

ด้วยสำนักงานสถานธนานนุบาลกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง

 1. รองผู้อำนวยการ สธก. สายพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 3. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 4. พนักงานการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้างที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขัยนได้ที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับค่าจ้าง ดังนี้

 1. รองผู้อำนวยการ สธก. สายพัฒนาธุรกิจ อัตราค่าจ้าง 18,620 บาท
 2. พนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้าง 15,050 บาท
 3. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราค่าจ้าง 15,050 บาท
 4. พนักงานการตลาด อัตราค่าจ้าง 15,050 บาท
 5. ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน อัตราค่าจ้าง 9,440 บาท

โดยตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานทะเบียน จะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 เดือนละ 1,500 บาท และได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองคชีพ ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 เดือนละ 2,000 บาท

การรับสมัครสอบ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ www.pawshop.bangkok.go.th และสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02158 0042-4 ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. วเ้วนวนัหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานพร้อมใบสมัครสอบดังนี้

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) ขนาด 3 x 4 ซม.จำนวน 3 รูป
 2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 3. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาระบุสาขาวิชาเอกที่ใช้สมัครสอบ และใบรายงานผลหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
 6. เอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  1. หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1
  2. ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่่ 2
  3. ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43)
 7. หลักฐานอื่นๆ กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะกรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศหญิง) พร้อมสำเนาจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ให้ผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบและรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้าด้วยตนเองพร้อมเขียนชื่อตำแหน่งที่สมัครสอบไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกแผ่น

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานการตลาด,ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,440-18,620
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กทม. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กทม.

Scroll to Top