KP-2152 คู่มือสอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ออกใหม่ 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2152 คู่มือสอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ออกใหม่ 2561

สารบัญ


*
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                  


*
ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสืบสวนสอบสวน                                                                             


*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 
2560                                                                       


*
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมพ.ศ. 2560   


*เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 
1.                                                                        


*เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 
2.                                                                         


*เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 
1.                                                             


*เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 
2.                                                             


*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 
1.                                                     


*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 
2.                                                      


*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 
1.                                                      


*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 
2.