KP-2142 คู่มือสอบพนักงานเขียนแผนที่ กรมที่ดิน ออกใหม่ปี 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2142 คู่มือสอบพนักงานเขียนแผนที่ กรมที่ดิน ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ


*
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ โครงสร้าง                                            


*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 
2547                    


*
ความรู้เกี่ยวกับแผนที่                                                                                                


*
การคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                         


*ความรู้เกี่ยวกับแผนที่และการสำรวจ
                                                                               


*
ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่ ระบบพิกัดแผนที่ และมาตรส่วนของแผนที่             


*
การทำแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ                                                                                    


*
ระบบภูมิสารสนเทศ                                                                                                  


*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
                                                                   


*แนวข้อสอบรวม พนักงานเขียนแผนที่
                                                                   


*
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                  


* เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1                                                                      


* เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2                                                                      


* เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 
3                                                                      


* เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 
4