KP-2136 คู่มือสอบนิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ออกใหม่ปี 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2136 คู่มือสอบนิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ


*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                         


*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 
2.                                                     


*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 
1.                                                      


*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 
2.                                                     


*
พระราชบัญญัติ ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543                                                   


*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 
2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม               


*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ชุดที่ 1.                                                


*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ชุดที่ 2.                                                


*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 ชุดที่ 1.                                               


*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 ชุดที่ 2.                                               


*
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                 


*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 
2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 


*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                    


*แนวข้อสอบ กระบวนการนิติบัญญัติ