KP-2126 คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

234฿

คำอธิบาย

KP-2126 คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

สารบัญ


*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  โครงสร้าง                                         


*ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน
                                                                                              

          –ความหมายของ แรงงาน                                                                                      

          –ภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                                   

          –การขาดแคลนแรงงานไทย                                                                                    

          –ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                 

          –การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี                                                                              

          –สิทธิตามกฎหมายแรงงาน                                                                                    

          –มาตรฐานแรงงานไทย                                                                                         

          –ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                       


*รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
                                                                        


*เจาะข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
                                                                


*
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                                


*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                  


*
พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                                     


*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 
2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                    


*
พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                               


*
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554      


*
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                


*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 
1.                                                                         


*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 
2.                                                                        


*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 
3.