สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป

250฿

 • ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
 • สรุป+ข้อสอบ
 • วุฒิ ปวส.
 • ใหม่ล่าสุด

คำอธิบาย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป

หลักสูตรการสอบ

 • ประวัติของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาตร์
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง