สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

250฿

 • ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
 • สรุป+ข้อสอบ
 • วุฒิ ปวส.
 • ใหม่ล่าสุด

 

คำอธิบาย

สรุปข่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หลักสูตรการสอบ

 • ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์
 • ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
 • พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 • ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544
 • ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับบทบา อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง