ข้อสอบตำรวจสาย อก พร้อมเฉลย สอบตำรวจ ชุดที่ 9

1. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากคำประพันธ์ต่อไปนี้    “เรไรระหริ่งร้อง จักจั่นสนั่นกลาง  วนเวศประหนึ่งนาง ดุริยขับจำเรียงถวาย” 
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ,ข้อสอบนายสิบตำรวจ 56,ข้อสอบตำรวจอำนวยการ,ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
1.กวีคิดถึงนาง      2.ขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน       3.นางร้องเพลงไพเราะมาก        4.กวีเดินทางไปทำสงคราม
คำตอบที่ถูกต้องคือ 4  คำอธิบาย ตัวเลือกข้อ 4 “กวีเดินทางไปทำสงคราม” ไม่สามารถอนุมานได้จากคำ
ประพันธ์ ตัวเลือกข้อ 1 “กวีคิดถึงนาง” ตรงกับคำว่า “วนเวศประหนึ่งนาง” หมายความว่า เสียงของจักจั่นเรไรในป่าทำให้คิดถึงนาง ตัวเลือกข้อ 2 “ขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน” เพราะมีเสียงของจักจั่นเรไร
ตัวเลือกข้อ 3 “นางร้องเพลงไพเราะมาก” ตรงกับคำว่า “วนเวศประหนึ่งนาง ดุริยขับจำเรียงถวาย” หมายความว่า ราวกับนางร้องเพลงไพเราะถวาย
2. ระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งๆ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักอะไร บ้าง                                                                                     
ก. หน่วยประมวลผลกลาง โปรแกรม ผู้ใช้                        ข. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และพีเพิลแวร์
ค. คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และโปรแกรม                 ง. ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ เเละผู้ดูแลระบบ
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ,ข้อสอบนายสิบตำรวจ 56,ข้อสอบตำรวจอำนวยการ,ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ                                                                          
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และพีเพิลแวร์
3. ในปัจจุบันการเข้ารหัสในระดับนานาชาติเพื่อการแลกเปลี่ยน ประมวลผล และแสดงผลตัวอักษรและสัญลักษณ์ในภาษาต่างๆ มักใช้มาตรฐานใด
ก. เอบซีดิค                              ข. แอสกี้                          ค. เอบซีดิค 128 บิต                     ง. ยูนิโคด
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด   ยูนิโคด
4. การนำเอาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเวิร์คสเตชั่นหลายๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันผ่านระบบเครือข่ายระยะทางสั้น ความเร็วสูง เพื่อให้สามารถช่วยกันทำงานที่ต้องการทรัพยากรการคำนวณสูงได้เป็นตัวอย่างของระบบใด                                                                                                                 
ก. กริดคอมพิวติ้ง            ข. คลัสเตอร์คอมพิวเตอร์           ค. ระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรม       ง. ระบบพอยต์ออฟเซลล์
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด คลัสเตอร์คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ,ข้อสอบนายสิบตำรวจ 56,ข้อสอบตำรวจอำนวยการ,ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
5. ซอฟต์แวร์ใดสร้างภาพเวกเตอร์ได้                                                                                                                           
ก. โปรแกรมเพนต์                  ข. อโดบีโฟโตชอป                  ค. เพาเวอร์พอยต์            ง. อโดบีอิลัสเทรเตอร์
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด  อโดบีอิลัสเทรเตอร์
6. การบูต คืออะไร                                                                                                                                                            
ก. การโหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลัก ของ เครื่องคอมพิวเตอร์
ข. การเตรียมแทรกและเซกเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล
ค. การขัดจังหวะการทำงานของโปรเนกรมเมื่อพบข้อผิดพลาด
ง. การจัดการและควบคุมการทำงานของโพรเซส
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด การโหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลัก ของ เครื่องคอมพิวเตอร์
7. ฟรีแวร์และแชร์แวร์มีความเหมือนกันในแง่ใด                                                                                                           
ก.เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์           ข.เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่มีเจ้าของ
ค.เป็นซอพต์แวร์ฟรี                         ง.เป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด เป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
 แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ,ข้อสอบนายสิบตำรวจ 56,ข้อสอบตำรวจอำนวยการ,ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
8. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ไว้อย่างไร
ก.ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
ข.ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
ค.ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
ง.ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
9. ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินกี่ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ก.จำคุกไม่เกินสองปี              ข.จำคุกไม่เกินสามปี
ค.จำคุกไม่เกินสามปี              ง.จำคุกไม่เกินห้าปี
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด  มาตรา ๙ จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
10. ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง 
หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินกี่ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ    
  ตำรวจชั้นประทวน,ข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,ตำรวจชั้นประทวน
ก.จำคุกไม่เกินสองปี            ข.จำคุกไม่เกินสามปี
ค.จำคุกไม่เกินห้าปี              ง.จำคุกไม่เกินหกปี
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด  มาตรา ๑๐ จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
               ตำรวจชั้นประทวน,ข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,ตำรวจชั้นประทวน
cr: sheetram
Scroll to Top