ข้อสอบเก่าตำรวจอำนวยการ พร้อมเฉลย ชุดที่ 8

1. เมื่อ  9  ปีที่แล้ว  แดงอายุได้  12  ปี  อีก  12  ปี  ข้างหน้าแดงจะมีอายุได้เท่าไร
ก.  30  ปี                  ข.  31  ปี
ค.  32  ปี                  ง.  33  ปี
เฉลยข้อ  ง. แนวคิด เมื่อ  9  ปีที่แล้ว  แดงอายุได้  12  ปี
ดังนั้น  แดงอายุได้  12  +  9  ปี
อีก  12  ปีข้างหน้าแดงอายุได้  21+12  =  33  ปี
2. ข้อใดมีคำสมาสที่ไม่มีสนธิ  
1.ศาสตราจารย์ ศาสนูปถัมภก ศุลกากร                    2.ปรมาณู ปรมินทร์ ปลาสนาการ
3.มิจฉาทิฐิ ประชากร อาชญากรรม                         4.กุศโลบาย ทิศานุทิศ ทรัพยากร
คำตอบที่ถูกต้องคือ 3 คำอธิบาย ตัวเลือกข้อ 3 “มิจฉาทิฐิ ประชากร อาชญากรรม” เป็นคำสมาสที่ไม่มีสนธิ ตัวเลือกข้อ 1 คำว่า ศาสตราจารย์ เป็นคำสนธิ (ศาสตรา + อาจารย์)
ตัวเลือกข้อ 2 คำว่า ปรมาณู เป็นคำสนธิ (ปรม + อณู) ตัวเลือกข้อ 4 คำว่า กุศโลบาย เป็นคำสนธิ (กุศล + อุบาย)
3. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวมากที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ) 
1.วันพฤหัสเดือนอ้ายขึ้นหกค่ำ                               2.กำหนดนำเฝ้าอนงค์อันทรงศักดิ์
3.สองอังกฤษคิดภักดีเป็นที่รัก                               4.มาชวนชักให้สนานสำราญกาย
คำตอบที่ถูกต้องคือ 3  คำอธิบาย  ตัวเลือกข้อ 3 มีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวมากที่สุด (พยัญชนะเดี่ยว หมายถึง พยัญชนะตัวเดียวที่ไม่ประสมกับพยัญชนะอื่นๆ) คือมี 8 แห่ง ได้แก่ สอง, อัง, คิด, ภัก, ดี,
เป็น, ที่, รัก
4. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำ “ขดลวด” ทุกคำ 
1.รสชาติ อบอ้าว ปากบอน        2.แจ่มจ้า น่องไก่ ไหล่เขา
3.ข่าวล่า บดบัง ล่องหน            4.สร่างไข้ ปกป้อง จะแจ้ง
คำตอบที่ถูกต้องคือ 4 คำอธิบาย ตัวเลือกข้อ 4 มีเสียงวรรณยุกต์เอกและโทเหมือนคำว่า “ขดลวด” ทั้ง 3 คำ คือ สร่างไข้, ปกป้อง, จะแจ้ง ตัวเลือกข้อ 1 มีเสียงวรรณยุกต์เอก, โท 1 เดียว
คือ อบอ้าว ตัวเลือกข้อ 2 มีเสียงเอก, โท 1 คำ คือ แจ่มจ้า ตัวเลือกข้อ 3 มีเสียงเอก, โท 1 คำ คือ ข่าวล่า
5. ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ 
1.ผู้หญิงชอบขับรถเกียร์อัตโนมัติ เพราะง่ายดี
2.นักเรียนโรงเรียนนี้เข้าคิวรอใช้บริการต่างๆ เสมอ
3.เขาจับฉลากได้เบอร์หนึ่ง จึงต้องพูดหน้าชั้นเป็นคนแรก
4.เขามีความรับผิดชอบ เพื่อนจึงโหวตให้เขาเป็นหัวหน้าห้อง
คำตอบที่ถูกต้องคือ 1  คำอธิบาย  ตัวเลือกข้อ 1 จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ เพราะ เกียร์อัตโนมัติ ยังไม่มีคำภาษาไทยที่ใช้แทน ตัวเลือกข้อ 2 “เข้าคิว” ภาษาไทยใช้คำว่า “เข้าแถว”
ตัวเลือกข้อ 3 “เบอร์” ภาษาไทยใช้คำว่า “หมายเลข” ตัวเลือกข้อ 4 “โหวต” ภาษาไทยใช้คำว่า “ลงคะแนน”
6. ข้อใดไม่มีคำภาษาต่างประเทศ 
1.เห็นเขาป่าวร้องมาตามถนน ประหลาดอยู่ผู้คนแออัด
2.คาดเข็มขัดประจำยามงามสุดใจ พวงมาลัยใส่ข้อมือถือยาดม
3.เพราะแก่หง่อมผอมซูบรูปร่าง แก้มคางไม่ครัดเคร่งเปล่งปลั่ง
4.อวดรู้อวดหลักฮักฮึก ข้าเคยพบรบศึกมาหลายยก
คำตอบที่ถูกต้องคือ 4 คำอธิบาย  ตัวเลือกข้อ 4 ไม่มีคำภาษาต่างประเทศ เพราะทุกคำเป็นคำในภาษาไทย และสะกดตรงตามมาตรา
ตัวเลือกข้อ 1 คำว่า “ถนน” เป็นภาษาเขมร ตัวเลือกข้อ 2 คำว่า “มาลัย” มาจากคำว่า “มาลย์” เป็นภาษาสันสกฤต ตัวเลือกข้อ 3 คำว่า “รูปร่าง” เป็นภาษาบาลีสันสกฤต
7. การเขียนรายงานทางวิชาการเรื่อง “น้ำดีและน้ำเสีย” ควรจัดลำดับโครงเรื่องตามข้อใด                                                      
ก. น้ำเสียมีโทษอย่างไร                            ข. วิธีกำจัดน้ำเสียและรักษาน้ำดีทำอย่างไร
ค. น้ำดีคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร           ง. น้ำดีกลายเป็นน้ำเสียเพราะอะไร
จ. น้ำเสียมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
1.ก. ข. ค. จ. ง.                            2.จ. ก. ข. ค. ง.
3.ง. ก. ข. ค. จ.                           4.ค. ง. จ. ก. ข.
คำตอบที่ถูกต้องคือ 4  คำอธิบาย  ควรมีการจัดลำดับโครงเรื่องให้มีการเรียงลำดับที่ไม่สับสน คือ ค. ง. จ. ก. ข. ค. น้ำดีคืออะไร
มีประโยชน์อย่างไร  ง. น้ำดีกลายเป็นน้ำเสียเพราะอะไร จ. น้ำเสียมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ก. น้ำเสียมีโทษอย่างไร     ข. วิธีกำจัดน้ำเสียและรักษาน้ำดีทำอย่างไร
8. ข้อใดควรเป็นคำนำของบทความเรื่อง “การเลือกใช้คำในการสื่อสาร” 
1.ในการสื่อสารผู้ใช้ภาษาต้องรู้จักเลือกคำมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความหมายตรงกับความที่ต้องการสื่อ
2.คำที่นำมาใช้ในการสื่อสาร ผู้ใช้ต้องรู้ว่าความหมายที่แท้จริงคืออะไร เหมาะสมกับข้อความหรือไม่ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
3.เมื่อต้องการสื่อสาร ผู้ส่งสารควรมีความสามารถในการเลือกใช้คำให้มีความหมายชัดเจน และสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ด้วย
4.ภาษาไทยมีคำต่างๆ ให้เลือกใช้มากมาย จะเห็นได้ว่าหากผู้ใช้ภาษารู้จักเลือกคำมาใช้ได้ในที่ที่เหมาะสมก็จะสื่อสารได้ตามที่ต้องการ
คำตอบที่ถูกต้องคือ 1 คำอธิบาย ตัวเลือกข้อ 1 ควรเป็นคำนำของบทความ เพราะเรื่อง “การเลือกใช้คำในการสื่อสาร”
เพราะมีคำว่า “ต้องรู้จักเลือกใช้คำ” ตัวเลือกข้อ 2 เป็นการบอกความหมายของคำที่นำมาใช้ในการสื่อสาร ตัวเลือกข้อ 3 ควรเป็นเนื้อเรื่อง ตัวเลือกข้อ 4 ควรเป็นบทสรุป
9. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความ                                                                                                                               
“เพราะการไม่อดทนต่อความทุกข์แม้เพียงเล็กน้อย มนุษย์จึงตกเป็นทาสของอารมณ์ชั่วแล่น และเพราะอารมณ์ชนิดนี้ทำให้เขาประกอบกรรมชั่ว เมื่อได้ประกอบกรรมชั่วลงไปแล้ว
เขาจะต้องชดใช้หนี้กรรมที่เขาทำไว้ให้เหมาะสมกับสัดส่วนแห่งกรรมนั้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้”
1. เตือนให้รู้จักระงับอารมณ์                                        2.โน้มน้าวใจให้ยอมรับความทุกข์
3.ชี้แจงให้ตระหนักถึงผลแห่งกรรม                              4.ปรามมิให้กระทำความชั่ว
คำตอบที่ถูกต้องคือ 3  คำอธิบาย ตัวเลือกข้อ 3 “ชี้แจงให้ตระหนักถึงผลแห่งกรรม” เป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความข้างต้น สังเกตได้จากข้อความที่ว่า
“…ประกอบกรรมชั่วลงไปแล้ว เขาจะต้องชดใช้หนี้กรรมที่เขาทำไว้ให้เหมาะสมกับสัดส่วนแห่งกรรมนั้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้”
10. ข้อใดไม่แสดงความเชื่อ 
1.อธรรมย่อมนำสู่ นิรยาบาลเป็นแม่นมั่น                       2.ลาภฆ่าคนโลภให้ เสื่อมสิ้นเสียคน
3.กอปรแต่กรรมชอบไซร้ สบข้างทางดี                         4.เดชะพระเจ้าคุ้ม คชร้ายควายเสือ
คำตอบที่ถูกต้องคือ 2  คำอธิบาย ตัวเลือกข้อ 2 “ลาภฆ่าคนโลภให้ เสื่อมสิ้นเสียคน” มีคำว่า “ฆ่า
คน” “โลภ” ซึ่งหมายถึง การทำให้คนเสื่อมเสีย แต่ไม่ได้แสดงความเชื่อ ตัวเลือกข้อ 1 มีคำว่า นิรยาบาล หมายถึง นรก (เป็นความเชื่อ) ตัวเลือกข้อ 3 มีคำว่า กรรม (เป็นความเชื่อ) ตัวเลือกข้อ 4 มีคำว่า พระเจ้า (เป็นความเชื่อ)
cr: sheetram
Scroll to Top