แนวข้อสอบตำรวจอำนวยการ พร้อมเฉลย ชุดที่ 10

ข้อสอบ ตำรวจ ปี 56,ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ ม.6,ข้อสอบตำรวจอำนวยการ ม.6 ,ข้อสอบตำรวจข้อสอบเก่าตำรวจ ม.6 ,แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ ม.6 พร้อมเฉลย,สมัครสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6,คู่มือสอบนายสิบตำรวจ,ติวนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6,แนวข้อสอบตำรวจ
ตัวอย่างข้อสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม.6 ปี 2556
ตำรวจชั้นประทวน,ข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม 6
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526ให้ใช้บังคับเมื่อใด                                                       
ก.ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป                      ข.ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
ค.ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป                    ง. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2526 เป็นต้นไป
สอบตำรวจสาย อก,ตำรวจสายปราบปราม,ข้อสอบตำรวจปราบปราม
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
ตำรวจชั้นประทวน,ข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม 6
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548มีผลบังคับใช้วันที่เท่าใด
ก. วันที่ 23 กันยายน 2548                                            ข. วันที่ 24 กันยายน 2548
ค. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548                                        ค. วันที่ 24 พฤศจิกายน  2548
แนวข้อสอบตำรวจสาย อก,ตำรวจสายปราบปราม,ข้อสอบตำรวจปราบปราม
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด วันที่ 24 กันยายน 2548    ตามราชกิจจานุเบกษา หน้า 32 เล่ม 122 ตอน
พิเศษ 99 ง ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ เมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2548 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  และข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อบตำรวจ วุฒิ ม 6,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก,ตำรวจสายปราบปราม,ข้อสอบตำรวจปราบปราม
3. รายงานการประชุม คืออะไร  
ก.การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดทำตามแบบที่ 11 ท้ายระเบียบ
ข.การบันทึกความคิดเห็นของ ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดทำตามแบบที่ 11 ท้ายระเบียบ
ค.การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดทำตามแบบที่ 11 ท้ายระเบียบ
ง.ไม่มีข้อถูก
ตำรวจสายปราบปราม,ข้อสอบตำรวจปราบปราม,แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด ข้อ 25 การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดทำตามแบบที่ 11 ท้ายระเบียบ
ตำรวจสายปราบปราม,ข้อสอบตำรวจปราบปราม,แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม
4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการ
ทำขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือ
บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ
ก.หนังสือรับรอง รายงานการประชุม หนังสือสั่งการ และหนังสืออื่น
ข.หนังสือสั่งการ รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
ค.หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
ง.ไม่มีข้อถูก
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด ข้อ 23 หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
5. สรรพนามที่ใช้ในหนังสือ ให้ใช้ตามฐานะแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของหนังสือและผู้รับหนังสือตามภาคใด 
ก.ผนวก 1                     ข.ผนวก 2
ค.ผนวก 3                    ง.ผนวก 4
เฉลย ข้อ ข. แนวคิดข้อ 33 ผนวก 2
6. ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบด้วย ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นดำเนินการทำลายหนังสือต่อไปได้ หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่แจ้งให้ทราบอย่างใดภายในกำหนดกี่วัน นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ให้ถือว่ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ส่วนราชการทำลายหนังสือได้                                                                                                                                            
ก.30 วัน                           ข.40 วัน
ค.50 วัน                           ง.60 วัน
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด  ข้อ 70  ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ให้ถือว่ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ส่วนราชการทำลายหนังสือได้
7. ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ ให้ใช้ตามแบบที่ 26 ท้ายระเบียบ มี 2 ขนาด คือ                                                              
ก.ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตรและขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร
ข.ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตรและขนาดตัวครุฑสูง 1 เซนติเมตร
ค. ขนาดตัวครุฑสูง 2 เซนติเมตรและขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร
ง. ขนาดตัวครุฑสูง 2 เซนติเมตรและขนาดตัวครุฑสูง 1 เซนติเมตร
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด  ข้อ 71  ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์ ให้ใช้ตามแบบที่ 26 ท้ายระเบียบ มี 2 ขนาด คือ71.1  ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร71. 2  ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร
8. หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ทำตามแบบที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 4 สำหรับหนังสือที่เป็นภาษาอื่น ๆ ซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตาม
ก.แบบราชการ                 ข.ประเพณีนิยม
ค.แบบที่ตกลงกัน             ง.แบบทั่วไป
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด  ข้อ 8 หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ทำตามแบบที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 4สำหรับหนังสือที่เป็นภาษาอื่น ๆ ซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ
ให้เป็นไปตามประเพณีนิยม
9. อายุการเก็บหนังสือโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากว่า 10 ปีเว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายใด
ก.กฎหมายระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ข.ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ
ค.กฎหมายระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของราชการ
ง.ไม่มีข้อถูก
เฉลย ข้อ ค. แนวคิดข้อ 9(1) กฎหมายระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือระเบียบ วาดวยการรักษาความลับของราชการ
10.  A vacation does for a person …………. . 
1.what sharpend knife does                                            2.who is sharpened as a knife
3.is sharpening him as a knife                                        4.what sharpening does for a knife
คำตอบที่ถูกต้องคือ 4 คำอธิบาย what shatpening does for a knife  =  การได้หยุดพักผ่อนก็เหมือนกับมีดที่ได้รับการลับ
11. การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และมีคุณสมบัติตามที่ใครกำหนด                                                                                                                                                                                       
ก.รัฐมนตรี                   ข.นายกรัฐมนตรี                      ค.ปลัดกระทรวง                            ง.ไม่มีข้อถูก
 เฉลย ข้อ ก. แนวคิด  มาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกำหนด
12.  …………… it was clear that the accused was having significant psychiatric problems, the appeals court threw out his life sentence. 
1.Because                 2.Even though                 3.So                           4.Given
คำตอบที่ถูกต้องคือ 2  คำอธิบาย Even thought…….  =  แม้จะเป็นที่แน่ชัดว่า ผู้ถูกกล่าวหามีปัญหาทางจิต แต่ศาลก็พิพากษาจำคุกเขาตลอดชีวิต
13.  Disney World “Epcot Center” is a perfect vacation for clients who like to stretch their minds ……….. their bodies.                                                                                                                                                                                        
1.  like                       2.than                   3.within                     4.as well as
คำตอบที่ถูกต้องคือ 4  คำอธิบาย     as well as  =  เช่นเดียวกับ
14. David Beckham was banned from driving, but shortly afterwards he got his driving license back ……….. it was safe for Beckham to drive in his own car. 
1.which broke the law                                                     2.because the judge said that
3.in addition to social practice                                          4.even if against the traffic law
คำตอบที่ถูกต้องคือ 2 คำอธิบาย  because the judge said that  =  เพราะผู้พิพากษาลงความเห็นว่า
cr: sheetram
Scroll to Top