แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิชาการสาธารณสุข 2560

250฿

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรี ตรงตามแนว กสถ. แนวข้อสอบชุดพิเศษ 900 ข้อ

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

 • ความรู้เกี่ยวกับ สปท.
 • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
 • พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
 • พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ
 • การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว
 • ความรู้ด้านการบริการสาธารณสุขเบื้องต้น การจัดทำแผนงาน โครงการด้านสาธารณสุข
 • การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข การมีส่วนร่วมของประชาชน
 • แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง