แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป นายสิบตำรวจ นายร้อยตำรวจ

240฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
บทที่ 1 การวิเคราะห์เหตุผลและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
– สูตรต่างๆทางคณิตศาสตร์
– ทฤษฎีทางเรขาคณิต
– มาตราต่างๆ
– ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์

บทที่ 2 การวิเคราะห์เหตุผลความเพียงพอของข้อมูล
– ตัวอย่าง
– แบบฝึกหัดข้อมูลเพียงพอ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรม
– หลัก และวิธีการทำโจทย์อนุกรม
– แบบฝึกหัดอนุกรมเลขคณิต

บทที่ 4 การวิเคราะห์เงื่อนไขสัญลักษณ์
– ความหมายของสัญลักษณ์
– ตัวอย่างโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์
– แบบฝึกหัดเงื่อนไขสัญลักษณ์ตามแบบการสอบ ก.พ.

บทที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคำโดยแผนภูมิวงกลม
– แบบฝึกหัดแผนภูมิวงกลม

บทที่ 6 การวิเคราะห์สรุปความทางภาษา
– ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบ (สรุปความเชิงตรรกะ)
– แบบฝึกหัดสรุปความ

บทที่ 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ อุปมาอุปไมย
– ตัวอย่างอุปมาอุปไมย
– แบบฝึกหัด อุปมาอุปไมย

ภาคผนวก ก. แบบทดสอบความสามารถรูปแบบต่างๆ
– คณิตศาสตร์พื้นฐาน
– แผนภูมิ ตาราง กราฟ และวงกลม
– การวิเคราะห์เงื่อนไขสัญลักษณ์
– ตัวเลขอนุกรม
– อนุกรมในรูปเลขาคณิต
– อนุกรมสัมพันธ์
– อุปมาอุปไมยภาษา
– อุปมาอุปไมยแบบภาพ
– การโยนลูกเต๋า
– การพับกล่องกระดาษ
– แยกภาพ
– ภาพเมทริกซ์
– ความสัมพันธ์ของกลุ่มคำในลักษณะแผนภูมิวงกลม
– การจำแนกประเภท – ไม่เข้าพวก
– การจำแนกประเภท – เข้าพวก
– การจำแนกประเภทแบบภาพ
– แบบตัวร่วม/แบบตัวต่าง
– ศัพท์สัมพันธ์
– คำตรงข้าม
– การสรุปความ
– การสังเคราะห์ลำดับเหตุการณ์
– การใช้ภาษา
ภาคผนวก ข ตัวอย่างข้อสอบ
– ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
– ภาคภาษาไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง