ชุดสรุป+ฟันธงข้อสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิม.6/ปวช. หญิง/ชาย

250฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ASEAN
– ประชาคมอาเซียน
– แนวข้อสอบ อาเซียน : ประชาคมอาเซียน
– ความรู้ความสามารถทั่วไป
ความสามารถด้านตัวเลข
ความสามารถด้านการคิดหาเหตุผล
อุปมาอุปไมยทางภาษา
– แนวข้อสอบ วิชา ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ วิชา ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบ วิชา ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
– ภาษาไทย
ธรรมชาติของภาษา
ถ้อยคำสำนวน คำพังเพย สุภาษิต
ลักษณะของประโยคในภาษาไทย
คำสุภาพและคำราชศัพท์
เครื่องหมายวรรคตอน
การใช้สุภาษิต สำนวน คำพังเพย
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– คอมพิวเตอร์และเทคโนโลนีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Microsoft Power Point
โปรแกรม MIcrosoft Access
การใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) เบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
– แนวข้อสอบสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน
– แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
– ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ตำรวจ พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ-ข้อสอบ กฎ ก.ตร ว่าด้วยประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง