ติวเข้มข้อสอบนายสิบตำรวจ 58 สายอำนวยการ เฉลยละเอียดพร้อมเทคนิคการสอบและเคล็ดลับให้สอบได้

250฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
วิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
– ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
– โจทย์คณิตศาสตร์
– การวิเคราะห์ข้อมูล
– ความสามารถด้านเหตุผล
– การสรุปความจากภาษา
– การสรุปความจากสัญลักษณ์
– สรุปหลักภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิช่าภาษาไทย
– แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ)
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 2

แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
– ประวัติคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรม Microsoft Word
– แนวข้อสอบ Microsoft Excel
– แนวข้อสอบ Microsoft Powerpoint
– ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง