แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

  • ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
  • พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มาเติม
  • กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  • พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542