แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

  • ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
  • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
  • พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
  • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  • พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่นท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
  • แนวข้อสอบการจัดกระบวนการเรียนรู้
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  • แนวข้อสอบวิชาการศึกษา