แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าพนักงานธุรการ

250฿

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ

  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยากรรักษษความลับของทางราชการ พ.ศ.2548
  5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
  6. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
  7. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ