แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก. 2560

280฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

 • วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
 • การสรุปความ จับประเด็น
 • การวิเคราะห์สรุปเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
 • ความสามารถการสรุปข้อมูลหรือสมมุติฐาน
 • ความสามารถวิเคราห์ สรุปเหตุผล ตัวเลข ข้อมูล อุปมาอุปไมย
 • วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
 • รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
 • พรบ.ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ. อบจ. พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ.ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542
 • พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • พรฏ. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • พรบ. อำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.2538
 • ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • วิชาภาษาไทย ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
 • วิชาภาษาอังกฤษ ความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 • การอ่านา การสรุปความ ตีความ ในระดับเบื้องต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง