แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

250฿

คำอธิบาย

รายละเอียด

หลักสูตรการสอบ

  • ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
  • ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ
  • การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
  • การจัดทำอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
  •  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
  • ระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ถ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560