KP-2072 นายสิบตำรวจ เจาะข้อสอบ 1,300 ข้อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ปรับปรุงใหม่ 60

220฿

คำอธิบาย

KP-2072 นายสิบตำรวจ เจาะข้อสอบ 1,300 ข้อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ปรับปรุงใหม่ 60

 

สารบัญ
ข้อสอบนายสิบตำรวจ ออกสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง
ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารทั่วไป
– ความสามารทั่วไป
อนุกรม,คณิตศาสตร์,วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ, อุมป-อุปไมย,ตรรกศาสตร์,เงื่อนไขภาษา,เงื่อนไขสัญลักษณ์
– ภาษาไทย
การเขียนประโยค,การใช้คำหรือกลุ่มคำ,การเรียงลำดับข้อความ,ความเข้าใจภาษา
ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง นายสิบตำรวจสายปราบปราม
– ภาษาต่างประเทศ
Reading for comprehension , Structure, Vocabulary,Grammar,Conversation
– เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
– สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
– กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
เจาะข้อสอบจริง นายสิบตำรวจ พร้อมเฉลยคำตอบละเอียดทุกข้อ
หลักสูตรออกสอบ
เจาะประเด็นที่ออกสอบ พร้อมเจาะข้อสอบจริง
– เจาะข้อสอบจริง นายสิบตำรวจ (ชุดที่ 1)
– เจาะข้อสอบจริง นายสิบตำรวจ (ชุดที่ 2)
– เจาะข้อสอบจริง นายสิบตำรวจ (ชุดที่ 3)
– เจาะข้อสอบจริง นายสิบตำรวจ (ชุดที่ 4)
– เจาะข้อสอบจริง นายสิบตำรวจ (ชุดที่ 5)
– เจาะข้อสอบจริง นายสิบตำรวจ (ชุดที่ 6)
– เจาะข้อสอบจริง นายสิบตำรวจ (ชุดที่ 7)
– เจาะข้อสอบจริง นายสิบตำรวจ (ชุดที่ 8)
– เจาะข้อสอบจริง นายสิบตำรวจ (ชุดที่ 9)

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เดียว