KP-2039 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1-2-3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือสอบ

240฿

คำอธิบาย

KP-2039 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1-2-3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือสอบ

 

ประกอบด้วย

       1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
2.  พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 254
–  เจาะแนวข้อสอบ
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
–  เจาะแนวข้อสอบ
4.  ระเบียบมหาดไทยว่ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
–  องค์กรสตรี
–  ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนสตรี (ฉบับที่ 2
–  ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนสตรี (ฉบับที่ 3)
–  เจาะแนวข้อสอบ
5.  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
–  เจาะแนวข้อสอบ
6.  ความรู้เกี่ยวกับงาน “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง
–  แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
–  สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 11
–  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
–  เจาะประเด็นแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
–  เจาะประเด็นแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
–  เจาะประเด็นแนวข้อสอบ  ชุดที่ 3
–  เจาะประเด็นแนวข้อสอบภาคสนาม

 

ราคา 240 บาท

    จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center