KP-2009 E-BOOK นักพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คู่มือเตรียมสอบ 2560

259฿

คำอธิบาย

KP-2009   E-BOOK นักพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คู่มือเตรียมสอบ 2560

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560
จำนวน : 265 หน้า
รูปแบบ : E-book – ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)

 

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประวัติกระทรวง
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พันธกิจสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค่านิยมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตรากระทรวง พม.

 

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์สป.พม. พ.ศ. 2560 – 2564
นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2560
ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
เจตนารมณ์ของ รมว.พม.
สถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปี 2559

 

ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไป
คนไร้ที่พึ่ง
ราษฎรบนพื้นที่สูง
สมาชิกนิคมสร้างตนเอง

 

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 แก้ไข(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
สรุปสาระสำคัญ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระเบียบฯว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 แก้ไข(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559

 

ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

 

ส่วนที่ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพัฒนาสังคม
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ความรู้เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ
ความรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
สิทธิประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชน
สิทธิประโยชน์สำหรับสตรี
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ไร้ที่พึ่งพิง
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์
สิทธิประโยชน์สำหรับนิคมสร้างตนเอง
สิทธิประโยชน์สำหรับประชากรบนพื้นที่สูง
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ด้านบริการรับจำนำ โดย สำนักงานธนานุเคราะห์
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

 

 

ราคา 259 บาท
จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ