KP-1999 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี

238฿

คำอธิบาย

KP-1999    นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี

 

สารบัญ

• ประวัติกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– เป้าประสงค์
– ค่านิยมร่วม
– วัฒนธรรมองค์กร
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ 2559
• นโยบายรัฐบาล
• ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ 2560-2564)
– ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
– วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
• อาเซียน : ASEAN
• ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560-2579)
• ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
• ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
– เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
• ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
– ความนำ
– การทบทวนบทบาทและภารกิจ
– มาตรการในการบริหารและพัฒนากำลังคน
• พระราชบัญญัติส่วเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545
• การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
• พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาแรงงาน (ฉบับที่ 2) 2557
• ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
– การปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
– สำหรับรอบประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560)
– และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2560)
• ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการรับเงิน
การจ่ายเงินการเก็บรักาาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2547
• การจัดการข้อมูล
• ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมสถิติ
• ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ2560-2564)
– เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– เฉลยคำตอบ
• ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง