KP-1994 E-BOOK นักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ คู่มือเตรียมสอบ 2560

259฿

คำอธิบาย

KP-1994    E-BOOK   นักประชาสัมพันธ์  กรมกิจการผู้สูงอายุ  คู่มือเตรียมสอบ 2560

 

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ภารกิจ
อำนาจหน้าที่
ตราสัญลักษณ์ผู้สูงอายุ
นโยบายและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
สิทธิผู้สูงอายุ
สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ
สถานการณ์ผู้สูงอายุ ปี 2559

 

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ
ระเบียบฯว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการจัดหา
ผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนผู้สูงอายุ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ

 

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

 

ส่วนที่ 5 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
กระบวนการสื่อสารมวลชน
ทฤษฎีการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
การสื่อสารทางสื่อมวลชน
การเขียนบรรยายภาพข่าว
นโยบายด้านข่าวของหนังสือพิมพ์
เทคนิคการเขียน
การจัดทำรายการวิทยุ
การพาสื่อมวลชน/กลุ่มเป้าหมายเยี่ยมชมกิจการ
การเขียนบทสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
การจัดนิทรรศการ
การวางแผนเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
หลักการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
หัวใจของการวางแผนงานประชาสัมพันธ์
การวางแผนให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทาง
โครงสร้างการเขียนข่าวทุกประเภท
นักประชาสัมพันธ์และคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 แก้ไข(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
ความรู้เกี่ยวกับ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ความรู้เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ
ความรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

 

ราคา 259 บาท
จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

 

*
*
*ไฟล์ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม
*
*
*