คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ ใหม่ปี 2560

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมกิจการผู้สูงอายุ ใหม่ 2560

สารบัญ

+ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ


*
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                               


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                       

          – เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                    


*
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ                                                                       

+วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ      


*
วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                         


*
วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                           


*
วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                        

        –แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ                                                                 


*
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                               

        –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546      

        –เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                            


*
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520                                                                    


*
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                         

        –เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551     


*
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)                                                          


*
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          

        –แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)     

        –เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                      

        –เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                      

        –แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ                                                                         

        เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม