คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ใหม่ปี 2560

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ใหม่ปี 2560

สารบัญ

+ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ


*
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                    


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                  


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                          

          – เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                        

          เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                        

          –เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                 


*
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ                                                                      

+วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ    


*
วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                      


*
วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                               


*
วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                      

          – แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ                                                   


*ความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
                                


*
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                    

          เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                               

          –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                  

          –แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์
          -เ จาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม