คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ออกใหม่ปี 2560 BC-7899

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ออกใหม่ปี 2560 BC-7899

สารบัญ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ


*
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                              


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                    

          – เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)                                                                                      


*
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ                                                                      

+วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ    


*
วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                      


*
วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                               


*
วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                      

          –แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ                                                    


*
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                     

          –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                    

          –เจาะข้อสอบ ประมวลกฏหมายอาญา                                                                    

          –เจาะข้อสอบ ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์                                                       

          –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                             

          –เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

          –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                    

          –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542           

          –เจาะข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556                                  

          –แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ                                                                    

          –เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม