KP-1956 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ ใหม่ปี 2560 คู่มือสอบ

247฿

คำอธิบาย

KP-1956 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ ใหม่ปี 2560 คู่มือสอบ

 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ

*งานสารบรรณ

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.

– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.

– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 3.

–เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

–เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

–เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

–เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

–เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

–เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

–เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

–เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

–เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยว กระทรวงการต่างประเทศ

ราคา 260บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER