KP-1952 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลาขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกศ.) วุฒิ. ปริญญาตรี+โท สรุป+ข้อสอบ

238฿

คำอธิบาย

KP-1952     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลาขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกศ.) วุฒิ. ปริญญาตรี+โท สรุป+ข้อสอบ

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 242 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบนัวิชาการ ตำราทอง