KP-1950 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

260฿

คำอธิบาย

KP-1950    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

สารบัญ

-ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์                                                                                         

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม                                                      

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                                                      

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                                  

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                           

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                                                                                       

เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                 

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                    

เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                          

จาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2552                      

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       

เจาะข้อสอบ สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                         


*
*
นโยบายรัฐบาล                                                                                                                                                                          


*
*
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                            


*
*
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0                  


*
*
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)                                                      

เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                                              


*
*
แผนการศึกษาแห่งชาติ                                                                                                                                                             


*
*
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                                                        


*
*
การคิดวิเคราะห์ ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                            

เจาะข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579