นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ BC-7707

257฿

คำอธิบาย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ  BC-7707

สารบัญ


*ความรู้เกี่ยวกับการทรวงการต่างประเทศ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์


*
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล                                                                                       


*
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                                                                          

      –แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                                              

      –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                          

      –แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                       

      –แนวข้อสอบ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                        

      –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                                                         

      –แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับวินัยจรรยาบรรณของข้าราชการ                                                                     

      –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                                                                        

      –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                                                                         

      –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                                                                                         

      –เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                                                                       

      –เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                                                                          

      –เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.