KP-1301 LAW3008 (LA 308) ป.วิ.อาญา เล่ม 1

155฿

คำอธิบาย

KP-1301   LAW3008 (LA 308) ป.วิ.อาญา เล่ม 1

 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การดำเนินคดีอาญาในชั้นสวนมูลฟ้อง
การทำคำฟ้อง มาตรา 158
การตรวจคำฟ้องมาตรา 161,162
การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง มาตรา 163,164
การแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การ มาตรา 163,164
การไต่สวนมูลฟ้อง มาตรา 165,167,170,172
สิทธิและหน้าที่ของจำเลยในชั้นสวนมูลฟ้อง
โจทย์ขาดนัด มาตรา 166,188
ผลของการไต่สวนมูลฟ้อง

ส่วนที่ 2การดำเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณา
การพิจารณาและสืบพยานในศาล มาตรา 172
การถามคำให้การจำเลยตาม มาตรา 172 วรรคสอง
การตั้งทนาย มาตรา 173
จำเลยรับสารภาพ มาตรา 176
เหตุที่จะยกฟ้อง มาตรา 185
การอ่านคำพิพากษาและคำสั่ง  มาตรา 182
ห้ามแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง  มาตรา 190
การทำคำพิพากษา มาตรา 192

ราคา 155 บาท
จัดทำโดย UPDATE GROUP