E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร (กรมป่าไม้) 2560

233฿

คำอธิบาย

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร (กรมป่าไม้) 2560

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมป่าไม้
ประวัติความเป็นมา กรมป่าไม้
วันสำคัญทางป่าไม้
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้
ภารกิจ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้
นโยบาย รมว.ทส.
ความรู้เกี่ยวกับการป่าไม้
ชนิดของป่า
การอนุรักษ์ป่าไม้
การปลูกป่า
ผลิตผลจากป่าไม้
การจัดการลุ่มน้ำ
การป้องกันป่าไม้
การป้องกันไฟป่า
การป้องกันแมลงและโรคป่าไม้
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ป่าไม้กับโลกร้อน
การวิจัยด้านป่าไม้
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้
โครงการพระราชดำริ
การบริหารป่าชุมชน
การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

 

 

ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้
การปลูกและบำรุงรักษากล้าไม้
ขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมกระบวนการ การผลิตกล้าไม้
ขั้นตอนการทำงาน
แนวทางการปฏิบัติในการเพาะชำกล้าไม้
การจัดเรือนเพาะชำกล้าไม้
รูปแบบการจัดวางเพาะชำ
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2552

 

 

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
แก้ไขล่าสุด คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2559
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

 

ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ พรบ.สวนป่า พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545

 

ราคา 259 บาท
จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ