BC-6472 คู่มือสอบวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ กรมชลประทาน

234฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

ฺBC-6472  คู่มือสอบวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ กรมชลประทาน
ประกอบด้วยเนื้อหาที่กำหนดในการสอบและเจาะข้อสอบ

*  ประวัติกรมชลประทาน อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง ยุทธศาสตร์

*  หลักการชลประทาน

*
  ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ พืช    

*  ปริมาณการใช้น้ำของพืช   

*  การกำหนดการให้น้ำแก่พืช    

*  ประสิทธิภาพการชลประทาน       

*  การออกแบบระบบชลประทาน   

*  ความสำคัญของการวางโครงการ  การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่างๆ   การศึกษาผลกระทบของโครงการด้านต่างๆ


*  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมชลประทาน
                                                                
*
  ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝนและน้ำท่า         

*  การวิเคราะห์และออกแบบทางอุทกวิทยา การตรวจวัดทางอุทกวิทยา       

*  หลักการชลศาสตร์และการไหลในทางน้ำเปิด การไหลในท่อ       

*  การออกแบบอาคารทางชลศาสตร์         

* การระบายน้ำ
Ÿเจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
– 
Ÿเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2585
–  
Ÿเจาะข้อสอบวิศวกรชลประทาน